Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Hội Xuy Khẩu Tiếu Đích Sài Khuyển