Thông tin và tiểu sử, danh sách truyện của tác giả Nam Nam Bất Tế Ngữ